koziorizec

i

KOZIOROZEK

i

KOZIOROZEK 2008 (КОЗЕРОЖЕК)
карандаш, бумага

© Jacek Yerka