pejzaz fantastyczny

i

PEJZAŻ FANTASTYCZNY

i

PEJZAŻ FANTASTYCZNY 1999 (ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ)
пастель, бумага

Созвучные работы:

© Jacek Yerka